Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich op 17 december 2020 in een arrest uitgesproken over het Vlaams verbod op onverdoofd slachten: de Europese slachtverordening (1099/2009) laat lidstaten toe om een verbod op onverdoofd slachten in te voeren en het Vlaams verbod op onverdoofd slachten is niet in strijd met het Europees recht en evenmin met de vrijheid van religie. Het Grondwettelijk Hof moet nu op basis van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie het finale arrest vellen.

Sinds 1 januari 2019 geldt in Vlaanderen een verbod op onverdoofd slachten. Hetzelfde verbod trad op 1 september 2019 in werking in Wallonië. Alleen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat slachten zonder bedwelming nog toe.

Het onverdoofd slachten veroorzaakt bij de dieren ernstig en langdurig lijden, dat in bepaalde gevallen tot 12 minuten kan duren. Dat is in strijd met de wettelijke verplichting om "elke vorm van vermijdbare pijn of lijden" te voorkomen op het moment van het doden.

Het is van essentieel belang dat de Brusselse volksvertegenwoordigers en ministers bewijzen dat ze de wetenschappelijke kennis van het dierenleed en het welzijn van de dieren ernstig nemen. De Brusselse Dierenwelzijnswet bepaalt uitdrukkelijk dat dieren wezens met gevoel zijn, met eigen belangen en waardigheid, die bijzondere bescherming genieten. Daaruit volgt dat het parlement en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de morele plicht hebben om ook de dieren die geslacht worden, onnodig want vermijdbaar leed te besparen.

Teken nu onze petitie en maak een einde aan onverdoofd slachten in Brussel.

Een verboden praktijk in Wallonië en Vlaanderen

Volgens de Belgische en Europese wetgeving moeten dieren bedwelmd worden voor het slachten om hen onnodig lijden te besparen. Maar de wetgever voorziet een uitzondering voor het slachten volgens joodse of islamitische religieuze riten.

In Vlaanderen is het verbod op onverdoofd slachten op 1 januari 2019 in werking getreden. In Wallonië is de wet die deze praktijk verbiedt op 1 september 2019 in werking getreden. In beide regio's werd het verbod vrijwel unaniem door de regionale parlementen aangenomen. Motivatie? Dierenwelzijn.

Alleen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het slachten van dieren zonder bedwelming toestaan. Wanneer komt er een einde aan deze "Brusselse uitzondering"?

Ook in het gewone circuit

Hoewel onverdoofd slachten enkel is toegestaan voor rituele slachtingen, wordt het hoe langer hoe meer ook buiten de religieuze context toegepast. Het vlees van onverdoofd geslachte dieren komt daardoor ook op het bord van de gewone consument terecht, via het klassieke verkoopcircuit. Dit zonder speciale etikettering of label. Dat gebrek aan traceerbaarheid moedigt de slachthuizen aan om het onverdoofd slachten te veralgemenen, zelfs als het vlees niet bestemd is voor een religieus publiek.

Wat houdt verdoving in?

De wet verstaat onder 'verdoving' elke handeling die het dier direct bewusteloos maakt en ongevoelig voor pijn. Dieren kunnen, naargelang de soort, verdoofd worden aan de hand van deze technieken:

-elektronarcose (elektroden voor schapen of een waterbad onder stroom voor gevogelte)
-het doorboren van de schedel (met een penschiettoestel of schietmasker) bij runderen, waardoor ze quasi onmiddellijk in een comateuze toestand terechtkomen

Omwille van ernstige welzijnsproblemen geassocieerd met het slachten zonder bedwelming moeten alle dieren bedwelmd worden voor het slachten.

Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), 2004

De FVE (Federation of Veterinarians of Europe) is van oordeel dat het in alle omstandigheden onaanvaardbaar is om dieren te slachten voor ze verdoofd worden, en dat dieren daadwerkelijk op voorhand verdoofd zouden moeten zijn.

Federatie van Dierenartsen in Europa, 2007, 2010

Slachten zonder verdoving brengt onaanvaardbaar en vermijdbaar lijden voor het dier met zich mee.

Belgische Raad voor Dierenwelzijn, 2010

Het is evident dat verdoofd slachten pijnloos is en bovendien overeenstemt met wat de profeet hierover zegt: "het slachten van een dier moet op een correcte wijze verlopen.

Rapport over een seminarie georganiseerd door de Moslim Wereld Liga en de Wereld Gezondheidsorganisatie, 1997
Petitie voor verbod op onverdoofd slachten in Brussel
Document
PDF, 3.71mb
Resultaten van een grote opiniepeiling: hoe staat de Europeaan ten aanzien van onverdoofd slachten? (2020)
Document
XLSX, 13kb
Onverdoofd slachten in België - enquête van GAIA uit 2009
Document
PDF, 135.43kb
KB van 16 januari 1998 over de bescherming van dieren bij het slachten
Document
PDF, 68.49kb
Advies van de Raad voor Dierenwelzijn
Document
PDF, 121kb
Standpunt van de Federation of Veterinarians of Europe (Engels)
Document
PDF, 815.85kb
Standpunt van de European Food Safety Authority (EFSA, in het Engels)
Document
PDF, 3.71mb
Europese richtlijn 1099/2009 over de bescherming van dieren op het moment van het slachten (van kracht sinds 1 januari 2013)
Document
PDF, 936.4kb
De beschrijving kan gebruikt worden als het label van de link naar het bestand.
Document
PDF, 3.84mb
Opiniepeiling bij de Belgische moslimgemeenschap, 2010
Document
PDF, 1.19mb
Standpunt van de Vlaamse dierenartsen, 2015
Document
PDF, 490.97kb
Bijna 9 op 10 Vlamingen wil een verbod op onverdoofd ritueel slachten (enquête IPSOS, 2015)
Document
PPTX, 2.03mb
10 mythes over onverdoofd slachten
Document
PDF, 587.49kb
Het standpunt van de Orde van Franse Dierenartsen
Document
PDF, 47.62kb