Centrum voor Gelijke Kansen: "Campagne tegen onverdoofd slachten is niet racistisch"

Centrum voor Gelijke Kansen: "Campagne tegen onverdoofd slachten is niet racistisch"

GAIA informeert
24 oktober 2013

De radiospot van de dierenrechtenorganisatie GAIA tegen onverdoofd ritueel,slachten, die naar aanleiding van het voorbije Islamitische Offerfeest op diverse radiozenders werd uitgezonden en waarin een schaap zijn lijdensweg vertelt, vormt geen inbreuk op de wet tegen het negationisme en is niet illegaal. Dat oordeelt het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) in zijn advies aan de Franse Gemeenschapsminister minister van Gelijke Kansen Fadila Laanan, die de spot racistisch, discriminerend en beledigend achtte, en daarom overwoog een klacht in te dienen bij het gerecht. De minister zag in de spot een banalisering van de deportatie van de Joden naar de uiroeiingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het CGKR schrijft dat er geen sprake is van een inbreuk op de negationismewet ("geen grove minimalisering, geen goedkeuring noch rechtvaardiging) van de genocide". Het advies vermeldt verder dat "geen enkel element toelaat deze spot te interpreteren als een aanzetten tot haat, tot geweld of discriminatie ten aanzien van de joden." De spot had ook absoluut die bedoeling niet, verduidelijkt GAIA.

Verder stelt het advies: "Dat het schaap in het Frans of in het Nederlands zegt: "ze schreeuwden ons toe in een vreemde taal, kan impliciet begrepen worden als moslims= vreemdelingen en participeren aan het beeld dat de Islam ons vreemd is." Een eigenaardige uitleg, reageert GAIA. Het is immers nogal evident dat een schaap het Nederlands of het Frans of gelijk welke menselijke taal niet machtig is. "Maar ook hier, schrijft het CGKR, gaat het om iets impliciets en om een interpretatie, en is het onmogelijk om er de conclusie uit te trekken dat men geconfronteerd wordt met een vorm van aanzetten tot haat, geweld of discriminatie tegenover moslims in de zin van de antidiscriminatiewet.

Wat de grond van de zaak betreft, oordeelt het Centrum dat ijveren voor de verdoving van schapen voorafgaand aan hun doding, geen enkel probleem vormt, eerbaar en legitiem is, zeker voor een vereniging waarvan het maatschappelijk doel dierenwelzijn is. Dat de campagne vlak voor het Offerfeest wordt gevoerd, is gerechtvaardigd, schrijft het Centrum, omdat het probleem zich dan stelt. Het CGKR vraagt zich wel af of het niet efficiënter en pertinenter zou geweest zijn campagne te voeren met de moslimgemeenschap of haar vertegenwoordigers, lees: het moslimexecutief dat verdoving afwijst. Maar hoe efficiënt kan je campagne voeren voor verdoving van de dieren bij ritueel slachten met een orgaan dat verdoving pertinent verwerpt?, kaatst GAIA de bal terug.

De campagne is niet illegaal, maar de jurist van het CGKR drukt zijn voorbehoud uit aangaande het procedé. Nochtans heeft de campagne haar doel bereikt, stipt het advies aan: aansturen op een polemiek, er over doen praten en dan ook maximale aandacht verkrijgen voor een minimale investering. Op zijn beurt stipt GAIA aan dat het uiteindelijke doel van de campagne een oproep is aan de verkozen politici om de wet te wijzigen en voorafgaandelijke verdoving wettelijk te verplichten bij alle slachtingen, zonder uitzondering voor rituele slachtingen!

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.