Brussel blijft doof voor het stille lijden van duizenden dieren

Ongelooflijk maar waar: de Brusselse Dierenwelzijnscodex, waarover het Parlement binnenkort zou moeten stemmen, bevat nog steeds geen bepaling die onverdoofd slachten verbiedt.

Noch de unanieme adviezen van dierenartsenverenigingen over het verschrikkelijke lijden veroorzaakt door deze praktijk, noch de gunstige uitspraken van de hoogste nationale en internationale juridische instanties, noch de opiniepeilingen, waaruit blijkt dat de grote meerderheid van de Brusselaars voorstander is van een dergelijk verbod, hebben het Brussels gewest kunnen wakker schudden. Duizenden schapen en runderen worden er nog steeds op pijnlijke wijze geslacht, zonder daarbij vooraf verdoofd te worden. Brussel blijft dus doof voor het stille lijden van duizenden dieren. 

Laat hun stem gehoord worden

U kan de dieren helpen door een e-mail te sturen naar de Brusselse parlementsleden en hen te vragen om onverdoofd slachten te verbieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Maak hen duidelijk dat het in een moderne samenleving als de onze onacceptabel is dat dieren bij volle bewustzijn de keel worden overgesneden. Uw actie is absoluut noodzakelijk voor de duizenden dieren, die aan deze minutenlange lijdensweg worden onderworpen. Duizenden dieren rekenen erop dat u in actie komt om hen te verdedigen.

ritual slaughter

Brussel is slechte leerling

Onverdoofd slachten is al sinds enkele jaren verboden in Vlaanderen (2017) en Wallonië (2018). In beide regio's werd het verbod goedgekeurd en gesteund door partijen, die ook in Brussel aan de macht zijn.

Toch blijft het Brusselse Gewest halsstarrig volhouden. In het slachthuis van Anderlecht worden jaarlijks nog steeds duizenden dieren bij volle bewustzijn de keel overgesneden.

GAIA eist gerechtigheid

De Brusselse regering verschuilt zich al jaren achter het argument van godsdienstvrijheid als excuus om dieren onverdoofd te kunnen blijven slachten. Dit argument staat echter haaks op de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Belgisch Grondwettelijk Hof, die beiden oordeelden dat een dergelijk verbod de vrijheid van godsdienst niet schendt

En als dat nog niet genoeg was, is er nog de historische uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat op 13 februari 2024 stelde dat een verbod op onverdoofd slachten noch een schending van de vrijheid van godsdienst noch een vorm van discriminatie is. 

GAIA heeft dan ook een sterk vermoeden dat de halsstarrigheid van het Brusselse Gewest met betrekking tot onverdoofd slachten een politieke keuze is. Dit ongehoord gebrek aan respect voor het dierenwelzijn mag niet blijven duren. In het licht van deze lakse en laffe houding onderneemt GAIA nu gerechtelijke stappen tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Action GAIA

Het verzet tegen dit verbod zal op termijn niet standhouden

Wie zich verzet tegen het verdoofd slachten negeert eerst en vooral de wetenschappelijke consensus, die aantoont dat het doden van een dier zonder voorafgaande verdoving extreem veel lijden veroorzaakt, maar toont ook geen respect voor de publieke opinie, die in meerdere peilingen duidelijk werd aangetoond. Tot slot gaat dit ook in tegen verschillende uitspraken van de hoogst aangeschreven Belgische en Europese rechtsinstanties.

Wat zegt de wetenschap?

Er bestaat al lang wetenschappelijke consensus over het feit dat onverdoofd slachten bij de dieren tot een pijnlijke en lange – tot zelfs 14 minuten bij runderen – doodsstrijd leidt.

De Federation of Veterinarians of Europe (FVE), waarbij meer dan 300 000 praktiserende dierenartsen zijn aangesloten, en de Belgische Union Professionnelle Vétérinaire zijn het erover eens dat onverdoofd slachten in alle omstandigheden "onaanvaardbaar" is. 

Volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) moet bedwelming of verdoving "altijd worden uitgevoerd voordat de keel wordt doorgesneden” omdat onverdoofd slachten het “dierenwelzijn niet respecteert”

Wat zegt de publieke opinie? 

Enkele resultaten van een in februari 2024 uitgevoerde Ipsos-enquête (volledige enquête kan u hier downloaden):

  • Bijna 8 op de 10 Brusselaars (77%) zijn voorstander van of hebben geen mening over een verbod op onverdoofd slachten.
  • Vrijwel alle Brusselaars (93%) zijn begaan met het welzijn van dieren;
  • Bijna 7 op de 10 Brusselaars is van oordeel dat dieren (veel) lijden wanneer ze onverdoofd geslacht worden. 
  • 1 op de 3 Brusselaars (32%) zou op een andere partij stemmen indien de partij waarop ze momenteel stemmen onverdoofd slachten niet zou verbieden.
infografie

Wat zegt de rechtspraak? 

  • Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat lidstaten het recht hebben om een omkeerbare verdovingsprocedure op te leggen. De rechters oordeelden tevens dat een dergelijke verplichting tot verdoving niet in strijd is met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

  • Het Belgisch Grondwettelijk Hof heeft op zijn beurt het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië gevalideerd en oordeelde dat hierbij geen inbreuk wordt gemaakt op het grondrecht en de vrijheid van religie. Het Hof is van mening dat het verbod voldoet aan een dwingende maatschappelijke behoefte en overeenstemt met het rechtmatige streven naar een algemene bevordering van het dierenwelzijn.

  • Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde onlangs nog dat het door Vlaanderen en Wallonië ingevoerde verbod op onverdoofd slachten de godsdienstvrijheid niet aantast en ook niet discrimineert. Het Hof kwam tot het besluit dat de genomen maatregel in beide regio’s gerechtvaardigd is en in correcte verhouding staat tot het nagestreefde doel, namelijk de bescherming van het dierenwelzijn. 

De feiten

Enkele vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap menen dat een verbod op onverdoofd slachten een inbreuk vormt op de godsdienstvrijheid.

Nochtans wordt de import en consumptie van vlees van dieren, die voor slachting werden verdoofd, in meerdere landen met een grote moslimmeerderheid (zoals Indonesië, Maleisië, Saoedi-Arabië en Jordanië) al lang geaccepteerd. In Nieuw-Zeeland, éen van de grootste exporteurs van halal vlees ter wereld, worden alle ritueel geslachte dieren vooraf verdoofd.

En toch blijven sommige Brusselse Parlementsleden ondanks alle tegenargumenten voet bij stuk houden in hun standpunt tegen een verbod op onverdoofd slachten. Rechtvaardiging hiervoor wordt gezocht in een bredere reeks bepalingen tegen de stigmatisering van gemeenschappen. 

Geconfronteerd met de vele argumenten ten gunste van verplichte bedwelming verdedigden sommige parlementsleden in het verleden hun standpunt door te stellen dat de maatregel deel zou moeten uitmaken van een bredere reeks bepalingen om geen enkele gemeenschap te stigmatiseren. Maar laten we duidelijk zijn: bij de opstelling van de nieuwe Brusselse Dierenwelzijnscodex, die diverse bepalingen voor meer dierenwelzijn bevat en binnenkort wordt voorgelegd aan het Brussels parlement, valt dit argument nu ook weg.

Parlementsleden die het verbod op onverdoofd slachten steunen

Hieronder willen we nog even de Brusselse parlementsleden noemen, die ons de afgelopen weken al lieten weten het verbod op onverdoofd slachten in Brussel te zullen steunen en die dus niet zijn opgenomen in deze e-mailcampagne. 

Victoria Austraet (onafhankelijk), Geoffroy Coomans de Brachène (MR), Juan Benjumea (Groen), Aurélie Czekalski (MR), Jonathan de Patoul (DéFI), Bianca Debaets (CD&V), Emmanuel De Bock (DéFI), Carla Dejonghe (Open VLD), Ariane De Lobkowicz (MR), Anne-Charlotte d'Ursel (MR), Soetkin Hoessen (Groen), Véronique Jamoulle (PS), David Leisterh (MR), Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang), Joelle Maison (DéFI), Ingrid Parmentier (Ecolo), Isabelle Pauthier (Ecolo), Els Rochette (Vooruit), Françoise Schepmans (MR), Matteo Segers (Ecolo), Pascal Smet (Vooruit), Lotte Stoops (Groen), Julien Uyttendaele (PS), Cieltje Van Achter (NVA), Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) et Guy Vanhengel (Open VLD).