Image
JOURNEE MONDIALE DES ANIMAUX
4 oktober 2021

Werelddierendag

Objectief Dieren in de Grondwet

Ter gelegenheid van Werelddierendag, 4 oktober, blaast GAIA zijn campagne nieuw leven in om dieren grondwettelijke bescherming te bekomen. Het dierenwelzijn wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Dieren worden ook juridisch meer en meer uitdrukkelijk erkend als voelende wezens die als zodanig nood hebben aan bescherming tegen menselijke daden van wreedheid, tegen mishandeling en verwaarlozing. Kortom, bescherming tegen misbruik van hun weerloosheid. Maar ondanks eerdere pogingen van GAIA worden dieren nog altijd uitgesloten van fundamentele, grondwettelijke bescherming. Nochtans is de tijd rijp en de maatschappij klaar om dieren een plaats te geven in de Grondwet. Dat beoogt GAIA met de campagne “Dieren in de Grondwet 2.0”, waarbij de dierenrechtenorganisatie de bevolking uitnodigt om de petitie terzake te tekenen.

De vorige petitie van GAIA van 2019 verzamelde 152.433 handtekeningen om een zorgplicht voor dieren op te nemen in de Grondwet. Twee wetsvoorstellen terzake waarover hoorzittingen werden georganiseerd in de senaat, geraakten uiteindelijk niet gestemd. Uit een enquête van IPSOS (2017) bleek dat 86 % van de Belgen van mening zijn dat dieren, hun welzijn en waardigheid moeten grondwettelijk beschermd moeten worden.

Campagne “Dieren in de grondwet 2.0”

Hoog tijd voor een meer fundamentele bescherming van dieren conform de verwachtingen van de grote meerderheid in de samenleving. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch verduidelijkt waarom: “In zijn arrest van 30 september dat het Vlaamse en Waalse verbod op onverdoofd slachten valideert, verwijst het Grondwettelijk Hof zelf meermaals uitdrukkelijk naar het toenemende belang en de ethisch maatschappelijke waarde van het welzijn van dieren als levende wezens met gevoelsvermogen in onze samenleving. Die erkenning door de hoogste justitiële instantie van België wil GAIA formeel grondwettelijk verankerd zien. Dat is het doel waar de meeste Belgen zich achter scharen.

Door dieren grondwettelijk te beschermen, wordt het nagenoeg onmogelijk voor de rechtbanken om dierenmishandeling af te doen als quantité négligeable of ondanks de dierenwelzijnswetgeving de dierenbelangenorganisaties te miskennen en te misprijzen. Grondwettelijke bescherming bieden aan dieren weerspiegelt dat hun welzijn en hun belangen als voelende individuen voor hun eigen goed moeten gewaardeerd worden. Daar is een groot maatschappelijk draagvlak voor. Weliswaar zijn we daarmee nog niet toe aan een formeel juridische erkenning van dierenrechten maar we schuiven gestaag in die richting op.

Andere landen

Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg zijn Ons reeds voorgegaan. Ook in Nederland werd een voorstel om dieren grondwettelijk te beschermen ingediend.

Politieke actie

De Grondwet geeft volksvertegenwoordigers mogelijkheden om dieren in de Grondwet op te nemen via een uitbreiding van Artikel 7bis (zoals de reeds ingediende wetsvoorstellen beoogden) of een wijziging van artikel 23. “Wij gaan er in ieder geval met frisse moed en volle overtuiging opnieuwvoor”, zegt Michel Vandenbosch. “Het is niet omdat dieren geen flauw benul hebben van de Grondwet, dat ze geen nood hebben aan Grondwettelijke bescherming.”