Image
Animaux dans la Constitution
Brussel, vrijdag 6 oktober - De Commissie Institutionele Zaken van de Senaat heeft gestemd vóór de opname van dieren in artikel 7bis van de Grondwet. Een eerste belangrijke stap op weg naar de erkenning van dieren als levende wezens met gevoelens, die als zodanig een grondwettelijk statuut en grondwettelijke bescherming krijgen. Deze stap vooruit zal zorgen voor een grotere erkenning van hun waardigheid en belangen. Dit is echter nog maar de eerste stap...
6 oktober 2023

De Commissie voor Institutionele Aangelegenheden van de Senaat heeft vanmiddag een voorstel tot uitbreiding van artikel 7bis van de Grondwet, dat werd ingediend door Bert Anciaux (Vooruit), unaniem (op afwezige partijen CD&V en PVDA na) goedgekeurd. Het doel van deze uitbreiding is dieren te erkennen als wezens met gevoelens.

Met de uitbreiding van Artikel 7bis wordt de bescherming van dieren, erkend door het hoogste rechtskader als wezens met gevoelens, een grondwettelijk vastgelegde plicht van de Belgische staat om hen te beschermen in overeenkomst met hun gevoelige aard en welzijnsbehoeften. Ter herinnering: in 2017 werd een vergelijkbaar voorstel ingediend door Sabine de Bethune (CD&V) en Christine Defraigne (MR), maar er werd na eindeloze hoorzittingen niet over gestemd in commissie. ​ 

Animaux dans la Constitution : la Commission des Affaires Institutionnelles vient de voter. Pour GAIA, c’est une victoire importante.

Beter verankerd

Omdat de Grondwet de hoogste positie inneemt in de hiërarchie van de juridische normen van het land, zal de opname van dieren daarin een aanzienlijk robuustere wettelijk beschermingskader bieden. Met de verankering in de Grondwet krijgt het welzijn van dieren meer gewicht en zou de afweging tussen het dierenwelzijn en puur menselijke en financiële belangen evenwichtiger moeten gebeuren. Rechters, die belast zijn met zaken omtrent dierenmishandeling, zullen het belang van het dierenwelzijn meer naar waarde schatten en minder geneigd zijn om wanpraktijken van dierenmishandelaars, die er nog al te vaak veel te goedkoop van afkomen, met de mantel der liefde te bedekken. ​ ​ ​

86% van de Belgen zijn het eens met GAIA

GAIA voert sinds 2016 campagne voor de de grondwettelijke bescherming van dieren. De vraag om grondwettelijke bescherming van dieren wordt breed gedragen door de Belgische bevolking: volgens een enquête, die werd uitgevoerd door Ipsos in februari van dit jaar, is 86% van de Belgen van mening dat dieren in de Grondwet moeten worden opgenomen.

Voorkeur voor herziening van Artikel 23

GAIA had de voorkeur gegeven aan een herziening van artikel 23 van de Grondwet, zoals beoogd in het wetsvoorstel van Fourat Ben Chikha (Ecolo/Groen) en het voorstel van Julien Uyttendaele en Jean-Frédéric Eerdekens (PS) in plaats van artikel 7bis. Een herziening van artikel 23 zou immers een “standstill” principe (niet terugdraaien van wetgeving) bevatten en het Grondwettelijk Hof de mogelijkheid bieden om nieuwe wetgevingen te toetsen aan de grondwettelijke status van dieren.

Een belangrijke overwinning

GAIA-Voorzitter Michel Vandenbosch is alsnog tevreden met de stemming: "Hoewel GAIA liever had gezien dat dieren werden opgenomen in artikel 23, blijft het behaalde resultaat van groot belang. De Commissie heeft zich uitgesproken ten gunste van het opnemen van dieren als wezens met gevoelens in de Grondwet, die de fundamentele waarden van de samenleving weerspiegelt. Het kon beter maar niettemin beschouwen we deze stemming als een belangrijke overwinning."

Michel Vandenbosch
Voorzitter van GAIA

Senator Bert Anciaux betuigt zijn dank aan GAIA voor de onaflatende steun om dieren in de grondwet te krijgen.

Volgende stappen

De stemming in de Commissie van vandaag was een eerste stap. Op 24 november zal dit voorstel ter stemming worden voorgelegd aan de voltallige Senaat. Voor de goedkeuring van het voorstel, dat in de Commissie werd aangenomen, is er dan een meerderheid van twee derde van de stemmen nodig. GAIA vraagt alle senatoren om de wens van bijna 9 op de 10 Belgen te respecteren. Tot slot zal ook twee derde van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers het voorstel moeten goedkeuren.

Indien het voorstel in de voltallige Senaat en in de Kamer wordt aangenomen, zal België na Duitsland het vierde EU-lid worden dat dieren een grondwettelijke status verleent.